slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Homeแบรนด์รถยนต์volvoVOLVO APPRENTICE PROGRAM ปั้นช่างเทคนิคเต็มสูบ

VOLVO APPRENTICE PROGRAM ปั้นช่างเทคนิคเต็มสูบ

มอบทุนการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนจบหลักสูตร

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เดินหน้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับสูงเต็มรูปแบบ “VOLVO Apprentice Program” ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 18 ทุน รวมถึงโอกาสการฝึกงานและการว่าจ้างเป็นช่างเทคนิคของศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ในอนาคต  โครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Volvo Apprentice Program เฟสแรก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงของวอลโว่ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในสาขาช่างยนต์ ผ่านการฝึกงานร่วมกับช่างเทคนิคในระบบ Volvo Personal Service (VPS) ของศูนย์บริการของรถยนต์วอลโว่ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของวอลโว่ด้านการมอบประโยชน์คืนสู่สังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในวันนี้และอนาคต

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หลังจากที่วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจัด Volvo Apprentice Program เฟสแรกในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับและคำขอบคุณอย่างมากทั้งจากคณาจารย์ในสถาบันและตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการว่าได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่ รวมถึงทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้แก่นักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เราเกิดแนวคิดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร มอบโอกาสการฝึกงานเพื่อสร้างความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ไปจนถึงการว่าจ้างเข้าทำงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ของเรา ถือเป็นการสร้างคนคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่การมอบอาชีพการทำงาน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

การพัฒนาช่างเทคนิคที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม ยังส่งผลถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของวงการรถยนต์ในเมืองไทย ซึ่งแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาที่วอลโว่ยึดมั่นเสมอมา ‘People are The Core of Everything We Do’ เพราะทุก ๆ การพัฒนาของวอลโว่ ล้วนเริ่มต้นจากผู้คนเสมอ”

Volvo Apprentice Program ดำเนินการผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา โดยแต่ละสถาบันจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี แบ่งเป็นระดับ ปวช. 3 คน และ ปวส. 3 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คน ซึ่งทั้ง 18 คนนี้จะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้เข้าฝึกงานในศูนย์บริการของวอลโว่ในตำแหน่ง Personal Service Technician เป็นเวลา 1 ปี และรับโอกาสการจ้างงานต่อเนื่องในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่นั้นต่อไป

นายวิทยา สันตะจิตต์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา และวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์วอลโว่ ทั้งยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้”

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กล่าวว่า “โครงการนี้มอบประโยชน์แก่นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่อย่างแท้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ สำหรับครูอาจารย์ของวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับองค์ความรู้จากวอลโว่เพื่อนำมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาในวิทยาลัยด้วยเช่นกัน และสุดท้ายคือประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เพราะโครงการนี้จะเป็นแบบอย่างในการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน และเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรพึงประสงค์”

นายศิริชัย รตะสุขารมณ์ ที่ปรึกษาประจำแผนกเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program และการมอบทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงถือเป็นโครงการความร่วมมือที่ดี สอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่มุ้งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education) ในส่วนของทักษะเทคโนโลยีของสาขา (Technical Skills) นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้นักศึกษามีใจรักการบริการ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อศึกษาจบจะสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการของวอลโว่ได้ดี สำหรับในส่วนของครูอาจารย์ ยังได้รับการอบรมทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ที่ทันสมัย ทําให้เกิดความมั่นใจและความชํานาญในการสอนเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เราขอขอบคุณวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเดือนกันยายน ขั้นตอนต่อไปบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 18 ราย และจะเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาผ่านทางสถาบันในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อโฆษณา

Project Manager (คุณแอม)

โทร. 089 533 5115

Email : autolifethailand@gmail.com

หรือ Inbox ได้ทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/autolifethailand.tv

รีวิวรถยนต์ ข่าวแบรนด์รถยนต์ ไลฟ์สไตล์ รถใหม่

 

Sirote Petchjamroensuk
Sirote Petchjamroensuk
The Old Writer Never Die. Content is The King. I Believe I Can Fly. Higher & Higher!
- Advertisement -spot_img
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow

Stay Connected

330,000FansLike
6,955FollowersFollow
153,000FollowersFollow
319FollowersFollow
994,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Must Read

Related News